• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Zenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  23.01.2019.

  Poslove iz djelokruga rada Kantonalnog suda u Zenici obavljaju osnovne organizacione jedinice i to:

   

  1)      Sudska odjeljenja:

  ·         Krivično odjeljenje;

  ·         Građansko odjeljenje i

  ·         Odjeljenje za upravne sporove

   

  2)      Odjeljenje sudske uprave i

  3)      Odjeljenje za administrativno-tehničke poslove, računovodstveno-materijalne i pomoćno- tehničke poslove

   

   

  U okviru sudskog odjeljenja obrazuju se krivično, građansko i odjeljenje za upravne sporove.

   

   

   

  Krivično odjeljenje

   

  Vrši poslove i zadatke iz nadležnosti ovog suda i to:

  ·         u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom predviđena nadležnost kantonalnog suda;

  ·         postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  ·         sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na Kantonalni sud u Zenici;

  ·         odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova u krivičnim predmetima;

  ·         odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima;

  ·         odlučuje o žalbama protiv rješenja sudije za prethodni postupak i sudije za prethodno saslušanje;

  ·         rješava sukob mjesne nadležnosti između općinskih sudova sa područja Kantonalnog suda u Zenici;

  ·         odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području Kantonalnog suda u Zenici;

  ·         odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;

  ·         postupa po molbama za pomilovanje u predmetima iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom;

  ·         odlučuje o priznavanju odluka stranih sudova;

  ·         pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i

  ·         vrši druge poslove određene zakonom.

   

  Ovi poslovi se obavljaju kroz sljedeće referate:

  ·         referat za prethodni postupak;

  ·         referat za prethodno saslušanje;

  ·         krivični prvostepeni referat;

  ·         krivični drugostepeni referat ;

  ·         predmeti pomilovanja;

  ·         predmeti vanraspravnog vijeća i

  ·         predmeti drugostepenog prekršajnog postupka.

   

   

   

  Građansko odjeljenje

   

  Vrši poslove i zadatke iz nadležnosti ovog suda i to:

  ·         odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova u građanskim predmetima;

  ·         odlučuje o prijedlogu za ponavljanje postupka i žalbama protiv rješenja kojim je prijedlog za ponavljanje odbijen;

  ·         rješava sukob mjesne nadležnosti između općinskih sudova sa područja Kantonalnog suda u Zenici u skladu sa zakonom;

  ·         odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na svom području;

  ·         odlučuje o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža i

  ·         vrši druge poslove određene zakonom.

   

  Ovi poslovi se obavljaju kroz sljedeće referate i to:

  ·         drugostepeni parnični referat;

  ·         drugostepeni referat privrednih sporova i

  ·         referat za priznavanje stranih sudskih odluka.

   

   

   

  Odjeljenje za upravne sporove

   

  Vrši poslove i zadatke iz nadležnosti ovog suda i to:

  ·         odlučuje o tužbama protiv konačnih upravnih akata u upravnom sporu, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službene osobe u organima uprave, odnosno odgovorne osobe u preduzeću, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita;

  ·         vrši druge poslove propisane zakonom i općim aktima.

   

  Ovi poslovi se obavljaju kroz sljedeće referate i to:

  ·         prvostepeni referat upravnih sporova;

  ·         vanredno preispitivanje prvostepenih odluka i

  ·         postupanje po zahtjevu za ponavljanje postupka.

   

   

   

  Odjeljenje sudske uprave

   

  Poslovi sudske uprave obuhvataju:

  ·         organiziranje unutrašnjeg poslovanja u sudu;

  ·         brigu o blagovremenom i urednom obavljanju poslova u sudu;

  ·         osiguravanje uslova za rad sudija i ostalih zaposlenika u sudu;

  ·         obavljanje poslova u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudija i ostalih zaposlenika u sudu;

  ·         podršku i brigu o stručnom usavršavanju sudija i ostalih zaposlenih u sudu, osnivanje biblioteke suda i redovno popunjavanje aktuelnom stručnom literaturom;

  ·         vođenje sudske statistike i izradu izvještaja o radu suda;

  ·         poslove međunarodne pravne pomoći;

  ·         poslove upravljanja sudskom zgradom;

  ·         materijalno- finansijsko poslovanje suda;

  ·         vođenje evidencije o naplati sudske takse i troškova krivičnog postupka;

  ·         poslove sudskih depozita i

  ·         druge poslove određene zakonom i drugim propisima.

   

   

  Odjeljenje za administrativno- tehničke, računovodstveno- materijalne i pomoćno- tehničke poslove

   

  Obezbjeđuje efikasno i racionalno vršenje svih dopunskih poslova osnovne djelatnosti kao i poslova pomoćne djelatnosti iz nadležnosti sektora kojima se obezbjeđuju uslovi za nesmetan i efikasan rad suda.

   

  Poslovi ovog Odjeljenja vrše se putem unutrašnjih organizacionih jedinica i to:

  ·         odsjek za administrativno- tehničke poslove;

  ·         odsjek računovodstva;

  ·         odsjek za pomoćno- tehničke poslove.

   

   

   

   

   

  2445 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1